Sunday, November 30, 2014

マキ|6

Maki | 6
撮影日:2014年11月1日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Saturday, November 29, 2014

八重子|98

Yaeko | 98


撮影日:2014年10月10日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

マメ子|103

Mameko | 103
撮影日:2014年10月8日(水)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Thursday, November 27, 2014

スイートピー|21

Sweet Pea | 21


撮影日:2014年9月27日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Wednesday, November 26, 2014

貴美子|88

Kimiko | 88
撮影日:2014年10月4日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Tuesday, November 25, 2014

ハナ|3

Hana | 3


撮影日:2014年11月1日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Monday, November 24, 2014

マキ|5

Maki | 5
撮影日:2014年11月1日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Sunday, November 23, 2014

八兵衛|96

Hachibei | 96
撮影日:2014年10月10日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Saturday, November 22, 2014

ママ猫(貴美子)と子猫(八兵衛)|61

Mom Cat (Kimiko) & Kitten (Hachibei) | 61
撮影日:2014年10月7日(火)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Friday, November 21, 2014

スイートピー|20

Sweet Pea | 20
撮影日:2014年10月3日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Thursday, November 20, 2014

マメ子|102

Mameko | 102
撮影日:2014年10月4日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Wednesday, November 19, 2014

八兵衛|95

Hachibei | 95
撮影日:2014年10月4日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Tuesday, November 18, 2014

八重子|97

Yaeko | 97
撮影日:2014年10月10日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Monday, November 17, 2014

貴美子|87

Kimiko | 87
撮影日:2014年10月3日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Sunday, November 16, 2014

スイートピー|19

Sweet Pea | 19


撮影日:2014年10月3日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

マメ子|101

Mameko | 101
撮影日:2014年10月4日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Friday, November 14, 2014

八重子と八兵衛|46

Yaeko & Hachibei | 46
撮影日:2014年10月2日(木)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Thursday, November 13, 2014

八兵衛|94

Hachibei | 94
撮影日:2014年10月3日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Wednesday, November 12, 2014

エレイナ|1

Elaina | 1
撮影日:2014年11月1日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Tuesday, November 11, 2014

ハナ|2

Hana | 2
撮影日:2014年11月1日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Monday, November 10, 2014

マキ|4

Maki | 4
撮影日:2014年11月1日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Sunday, November 9, 2014

貴美子とスイートピー|2

Kimiko & Sweet Pea | 2
撮影日:2014年10月7日(火)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Saturday, November 8, 2014

八重子|96

Yaeko | 96
撮影日:2014年10月8日(水)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Friday, November 7, 2014

八兵衛|93

Hachibei | 93
撮影日:2014年10月6日(月)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Thursday, November 6, 2014

貴美子|86

Kimiko | 86
撮影日:2014年10月7日(金)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Wednesday, November 5, 2014

マメ子|100

Mameko | 100
撮影日:2014年9月27日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Tuesday, November 4, 2014

スイートピー|18

Sweet Pea | 18
撮影日:2014年9月15日(月)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Monday, November 3, 2014

八重子|95

Yaeko | 95
撮影日:2014年9月27日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm

Sunday, November 2, 2014

富子|87

Tomiko | 87
撮影日:2006年12月25日(月)
カメラ:Nikon D70s
レンズ:18-70mm

Saturday, November 1, 2014

八兵衛|92

Hachibei | 92
撮影日:2014年9月27日(土)
カメラ:Nikon D90
レンズ:18-70mm